به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اعلامیه حفاظت از داده ها مطابق با ماده 13 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا

مطلب

 وزارت امور خارجه آلمان و نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج از کشور داده های مرتبط به شخص را مطابق با مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا، قانون حفاظت از داده های فدرال و در صورت لزوم مطابق با مقررات قانونی ویژه پروسس مینمایند. برای اینکه شما را در مورد پروسس داده ها و حقوق تان آگاه سازیم و مکلفیت معلوماتی ما را  (ماده 13 و 14 اعلامیه حفاظت از داده ها مطابق با مقررات حفاظت از داده های عمومی اروپا) برآورده سازیم، به شما در زیر در مورد پروسس داده های مرتبط به شخص هنگام استفاده از وبسایت ما، هنگام برقراری تماس با ما (از طریق فورمه های تماس، از طریق ایمیل، تیلفون و یا پست) و هنگام اشتراک در یکی از خبرنامه های ما معلومات ارائه مینماییم.

1.  اساسات (اصول ابتدایی)

1.1.  شخص مسئول و کمیسار حفاظت از داده ها

مطابق بر ماده دوم قانون ارائه خدمات خارجی، وزارت امور خارجه آلمان (مرکز) و نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج از کشور مشترکاً یک اداره واحد دولتی را تشکیل میدهند.  

وزارت امور خارجه آلمان مسئول پروسس داده های مرتبط به شخص طبق ماده 4، شماره 7 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا است:

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Deutschland/Germany

تیلفون: +49 (30) 18 17-0 / خدمات شهروندی: +49 (30) 18 17-2000

فکس: +49 (0) 30 18 17-3402

فورمه تماس خدمات شهروندی

شما میتوانید با مسئول حفاظت از داده های وزارت امور خارجه آلمان از طریق آدرس زیر تماس بگیرید:

کمیسار وزارت امورخارجه برای حفاظت از داده ها

Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Deutschland/Germany

تیلفون: +49 (0) 30 18 17-7099

فکس: +49 (0) 30 18 17-5 7099

فورمه تماس با کمیسار حفاظت از داده ها

اگر شما سوالهای در مورد حفاظت از داده ها دارید، میتوانید با مسئولین حفاظت از داده ها در نمایندگی های سیاسی خارج از کشور تماس بگیرید. شما در انتهای صفحه،  معلومات در مورد نحوه ای تماس با فرد مسئول حفاظت از داده های نمایندگی سیاسی را می یابید (به شماره 8 تحت فرد مسئول حفاظت از داده ها مراجعه کنید)

1.2 داده ها یا معلومات مرتبط به شخص

داده های مرتبط به شخص هر نوع معلومات مرتبط به یک شخص حقیقی شناسایی شده و یا قابل شناسایی میباشد. یک شخص حقیقی در صورتی قابل شناسایی در نظر گرفته میشود که بتوان او را مستقیم و یا غیر مستقیم – به ویژه از طریق انتساب به یک ویژه گی مشخص مانند اسم، یک شماره شناسایی، مشخصات مکان، مشخصات آنلاین – شناسایی کرد (ماده چهارم، شماره 1 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا) .

1.3.  اساسات قانونی پروسس

ما معلومات مرتبط به شخص شما را بر اساس زیر پروسس میکنیم

● ماده 6، بند 1 الف) مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا، تا آنجاییکه شما با پروسس آن موافقت نموده اید (مثلاً ارسال خبرنامه)،

● ماده 6، بند 1 ب) مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا، تا آنجاییکه پروسس برای تحقق یک قرارداد و یا تدابیر قبل از قرارداد الزامی باشد،   

● ماده 6، بند 1 ج) مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا، تا آنجاییکه پروسس برای تحقق یک مکلفیت قانونی الزامی باشد،

● ماده 6، بند 1 د) مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا، در صورتیکه منافع مهم حیاتی شخص مرتبط و یا شخص حقیقی دیگری مستلزم پروسس داده های مرتبط به شخص باشد،

● ماده 6، بند 1 ه) مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا در پیوند با ماده 3 قانون حفاظت از داده های فدرال، تا آنجاییکه پروسس آن برای انجام وظیفه ای که برای منافع عامه و یا در اعمال قدرت رسمی به ما محول شده است، الزامی می باشد (مثلاً پاسخ دادن به درخواست های تماس). از جمله وظایف رسمی وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی در خارج از کشور به ویژه تحکیم روابط عامه و ارائه معلومات در مورد جمهوری فدرال آلمان در خارج است (به ماده 1 قانون ارائه خدمات خارجی مراجعه شود).

2. پروسس داده ها در پیوند با بازدید از سایت اینترنتی

2.1. جمع آوری داده ها

هر بار یکه یک استفاده کننده وارد صفحه اینترنتی ما میشود و یک فایل را باز میکند، معلومات مربوط به این روند مؤقتاً در فایل گزارش ثبت و ارزیابی میشود.

ابزار ردیابی مورد استفاده برای تحلیل و تجزیه طوری تنظیم شده اند، که هیچ نوع معلومات مرتبط به شخص بازدید کننده جمع آوری نمی شوند.

علاوه بر آن آدرس پروتوکول اینترنت شما ناشناس و مجهول خواهد شد، طوریکه بازدیدکنندگان نتوانند ردیابی شوند.

ابزار ردیابی در سرور های خود در یک ساحه مصئون از شبکه که توسط اداره امنیت امور تکنالوژی معلوماتی فدرال تأیید شده اند، فعالیت میکنند، طوریکه هیچ نوع معلومات به بیرون درز نمی کند.

فراتر از آن شما میتوانید گزینه تنظیمات مرورگر یا "بروزر" تان را طوری تنظیم نمایید که ورود شما به وبسایت به هیچ صورت ثبت و ارزیابی نشود (تنظیمات را ردیابی نکنید). مرورگر با ارسال یک متغیر به یک وبسایت سیگنال میفرستد که آیا بازدیدکنندگان میخواهند ردیابی شوند و یا نه.

برای معلومات از نحوه  تنظیم این مورد در مرورگر تان مثلاً در یکی از دستگاه های جستجوگر طوری زیر بنویسد: " رد یابی نکنید را فعال سازید {نام مرورگر شما}'.

داده های زیر از طریق ابزار ردیابی جاوا اسکریپت جمع آوری میشوند:

● درخواست (نام فایل درخواست شده)، تاریخ و زمان درخواست

● نوعیت مرورگر/  نسخه مرورگر (مثلاً : فایرفاکس 80.0.1)

● زبان مرورگر (مثلاً : آلمانی)

● سیستم عامل مورد استفاده (مثلاً : ویندوز 10)

● نوعیت دستگاه، مدل دستگاه، نام مروج دستگاه

● روشنی صفحه یا مونیتور کامپیوتر

● پلاگین های استفاده شده (مثلاً فلش، جاوا)

● مرجع آدرس اینترنتی یا یو-آر-ال (مثلاً صفحه اینترنتی باز دید شده قبلی)

● آدرس مجهول پروتوکول اینترنت

● کشور و منطقه ای که از آن درخواست صورت گرفته است

● دانلود ها

● کلیک ها

● تعداد فورمه های ارسال شده (وابسته به اهداف تعریف شده)

2.2. کوکی های جلسه

موقع باز کردن صفحات جداگانه، کوکی های به اصطلاح مؤقت برای "تسهیل جهت یابی" مورد استفاده قرار میگیرند. این کوکی های جلسه حاوی معلومات مرتبط به شخص نبوده و پس از ختم جلسه انقضأ میابند. همچنان هنگام استفاده از لینک های خرید اشیای مورد نظر یا سبد خرید از کوکی ها استفاده صورت میگیرد. این کوکی ها نیز هنگام ختم جلسه انقضأ میابند.

از تخنیک های که زمینه ای فهمیدن روش دسترسی استفاده کنندگان را میسر میسازد، استفاده نمیشود.

2.3. استفاده از پلاگین های صفحات اجتماعی

ما در حال حاضر از پلاگین های صفحات اجتماعی زیر استفاده میکنیم: فیسبوک، تویتر، انستاگرام و یوتوب (گوگل). ما از راه حل به اصطلاح دو کلیک استفاده میکنیم. بدین معنی که  وقتیکه شما وارد صفحه اینترنتی ما میشوید، اساساً در ابتدا هیچ نوع معلومات مرتبط به شخص به ارائه کنندگان پلاگین منتقل نمی شود. تنها هنگامیکه شما روی دکمه فعال سازی شبکه های اجتماعی کلیک میکنید، معلومات مرتبط به شخص شما به ارائه کننده پلاگین مربوطه منتقل شده و در آنجا (نزد ارائه کنندگان آمریکایی در آمریکا) ذخیره میشود. ما از پلاگین های صفحات اجتماعی استفاده میکنیم تا از طریق تعامل با شما و دیگر استفاده کنندگان دامنه معلومات خود را جالب تر سازیم.   

با صراحت توجه شما را به این مسئله جلب میکنیم که شبکه های اجتماعی معلومات استفاده کنندگان شان را (مثلاٌ  معلومات شخصی، آدرس پروتوکول اینترنت وغیره) مطابق با دستورالعمل های داده های خود ذخیره میکنند و برای اهداف تجارتی از آنها استفاده میکنند. شما میتوانید معلومات بیشتر در مورد پروسس داده ها توسط شبکه های اجتماعی را از طریق لینک های زیر بدست آورید:

فیسبوک، تویتر، انستاگرام، یوتوب (گوگل)

ما هیچ نوع تأثیری در جمع آوری معلومات و استفاده بیشتر از آنها توسط شبکه های اجتماعی نداریم. برای ما این مسئله روشن نیست که معلومات تا چه حد، در چه مکانی و برای چه مدتی ذخیره میشود، و شبکه ها تا چه حدی به مکلفیت های شان در قبال حذف معلومات پابند هستند، آنها چه ارزیابی ها و پیوند های با این معلومات انجام میدهند و این معلومات به چه کسانی منتقل میشود. 

لذا از شما خواهشمندیم تا با دقت کامل بررسی کنید که کدام معلومات مرتبط به شخص تان را از طریق استفاده سایت ما در اختیار شبکه های اجتماعی قرار میدهید. اگر شما می خواهید که شبکه های اجتماعی معلومات مرتبط به شخص تان را از طریق ارتباط با سایت ما دریافت نکنند، پس باید از راه های دیگر با ما تماس بگیرید، مثلاً از طریق فورمه های تماس در این وبسایت.

2.4. نقشه های گوگل

ما در وبسایت خود خدمات نقشه گوگل را شامل میکنیم. گوگل هنگام استفاده از این خدمات (با کلیک روی نقشه) معلومات مرتبط به شخص را پروسس میکند، اما بخصوص آدرس های پروتوکول اینترنت و موقعیت مکان استفاده کننده را بدون موافقت شما جمع آوری نمیکند (قرار معمول در چار چوب تنظیمات تیلفون های همراه تان انجام میشوند).

ارائه کننده خدمات:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

وبسایت:

https://maps.google.de

اعلامیه حفاظت از داده ها:

https://policies.google.com/privacy

امکان اعتراض:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

3. پروسس معلومات مرتبط به شخص در چار چوب برقراری تماس

هنگام تماس با ما معلومات ارائه شده ای شما (اسم، آدرس الکترونیکی یا ایمیل و احتمالاً آدرس، شماره تیلفون و شماره فکس شما) و همچنان محتوای معلومات ارسال شده (احتمالاً معلومات مرتبط به شخص) به هدف برقراری تماس و رسیدگی به درخواست شما مورد اجراآت قرار گرفته و طبق مقررات نافذه برای حفاظت از مطالب مکتوب، که  شامل دستور العمل مشترک وزراتخانه های فدرال است، ذخیره میشوند.

درصورتیکه ما مسئول اجرای درخواست شما نباشیم، میتوان آن را بدون موافقت شما به سایر ادارات دولتی ایالت ها و  فدرال با حفظ حفاظت از داده ها منتقل کرد، در صورتیکه فرض شود که این انتقال به منظور پاسخگویی مبنی بر خواست شما است و هیچ نوع معلومات حساس مرتبط به شخص آسیب نمی بیند (ماده 6، بند 1 ه مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا در پیوند با ماده 3 قانون حفاظت از داده های آلمان همراه با ماده 23، بند 1 قانون حفاظت از داده های آلمان).

4. ارسال خبرنامه

شما میتوانید مشترک یکی از خبرنامه های ما شوید تا ما شما را از آن طریق در مورد اخبار جدید و معلومات مطبوعاتی وزارت امور خارجه آلمان و یا درمورد دستورالعمل های ایمنی و سفر مطلع سازیم.

ما برای ثبت نام در یکی از خبرنامه هایمان از روش به اصطلاح دوبار انتخاب یک گزینه استفاده میکنیم. بدین معنی که ما برای شما پس از ثبت نام تان یک ایمیل به آدرس ایمیل که ارائه نموده اید، میفرستیم، که در آن از شما تقاضا میکنیم تا تأیید کنید که شما خواستار دریافت خبرنامه هستید. پس از آنکه لینک ضمیمه ایمیل مورد تأیید قرار گرفت، آدرس ایمیل تان جهت ارسال خبرنامه برای مدت معین که شما میخواهید از خبر نامه استفاده کنید، ذخیره میشود. اگر شما ثبت نام تان را ظرف 24 ساعت تأیید نکنید، معلومات شما بصورت اتوماتیک یا خودکار حذف میشود.

شما میتوانید هرموقع موافقت تان را برای ارسال خبرنامه باطل نموده و ارسال خبرنامه را قطع نمایید. شما میتوانید با کلیک روی لینک ارائه شده در هر "ایمیل-خبرنامه" ابطال اشتراک خود را اعلام کنید.

5. سفارش مواد چاپی

ما جهت اجرأ سفارش شما، درصورتیکه شما از طریق وبسایت ما بروشورها و سایر مواد چاپی را سفارش دهید، به معلومات زیر مرتبط به شخص نیاز داریم:

● نام خانوادگی، نام،

● آدرس سرک، شماره خانه،

● کود پستی و محل

● آدرس الکترونیکی یا ایمیل

اگر ما در نهایت قادر به انجام سفارش شما نباشیم، در  آنصورت معلومات ارائه شده ای شما به اشخاص ثالث (شرکت ارسال کننده، احتمالاً  سایر ادارات دولتی و یا مؤسسات، درصورتیکه این نهاد ها مواد سفارش داده شده را ارسال نمایند) منتقل میگردند. مبنای حقوقی برای پروسس داده های شما موافقت شما طبق ماده 6، بند 1 الف مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا  است. اگر معلومات فوق در دسترس قرار نگیرند، سفارش قابل اجرأ نیست.

معلومات ارائه شده ای شما 90 روز پس از اجرأ سفارش حذف میشود.

6. مراسم و مناسبت ها، کار مطبوعات و روابط عامه

در چار چوب ایفای وظایف خود وزارت امور خارجه آلمان و نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج از کشور منحیث سازمان دهندگان رویداد ها و مراسم مختلف عمل میکنند.

ما معلومات مرتبط به شخص (اسم، آدرس و غیره)  را درصورت دعوت و یا اشتراک در یکی از مراسم پروسس مینماییم. این امر میتواند از طریق راه های مختلف ارتباطی صورت گیرد، مثلاً  از طریق خانه پری یک فورمه، فورمه وبسایت، از طریق ایمیل، از طریق تیلفون و یا  از طریق کارت ویزیت.

اینکه چه نوع معلومات مرتبط به شخص از این طریق به ما منتقل میشود، منوط به فورمه های مربوطه، گزینه های ورودی سایت و یا به عبارت دیگر منوط به معلومات درخواست شده در یک صحبت ممکنه است.

6.1. جمع آوری داده های اشخاص همراه

جهت مدیرت بهتر مناسبت ها همچنان معلومات اشخاصیکه شرکت کنندگان دعوت شده را همراهی میکنند، نیز جمع آوری و پروسس میشوند. این اشخاص همانند همه اشخاصیکه داده های شان جمع آوری میشود، از حقوق مندرج در شماره 7 این اعلامیه برخوردار اند.

6.2. جمع آوری داده ها از منابع قابل دسترس عامه

فراتر از آن وزارت امور خارجه همچنان داده های را جمع آوری و پروسس میکند که از منابع قابل دسترس عامه سرچشمه میگیرند، مثلاً از وبسایت اشخاص مربوطه و یا از فهرست های قابل دسترسی عامه

6.3. سایر روش های جمع آوری معلومات

معلومات مرتبط به شخص در اختیار اشخاص ثالث غیر مجاز قرار داده نمی شوند، بلکه برای استفاده ما در داخل و به منظور سازماندهی و مدیریت مراسم و مناسبت ها (مانند ترتیب لیست مهمانان، ایجاد زمینه کنترل ورود و غیره) ذخیره و پروسس میشوند. ما میتوانیم انتقال آنها را به یک یا چندین نهاد پروسس کننده طوری ترتیب دهیم که آنها معلومات مرتبط به شخص را به سفارش ما تنها برای استفاده داخلی منتسب به ما استفاده نمایند.  

نظر به نوعیت مراسم ما به عنوان سازمان دهنده در کنار یکی از شرکای همکار خود عمل میکنیم.  در این موارد داده های جمع آوری شده به منظور این مناسبت به شرکای همکار ما ارسال میگردد، تا آنها نیز  بتوانند از این داده ها تنها به منظور مدیریت بهتر مراسم مربوطه استفاده کنند. اینکه کدام یک از شرکا در هر مورد همکار هستند، به صورت جداگانه هربار در چارچوب سازماندهی یک مناسبت اعلام میشود.

داده ها فقط تا زمانی که برای سازماندهی و مدیریت مراسم و همچنان برای انجام وظایف ما در عرصه روابط عامه لازم باشند، ذخیره میشوند. 

شما میتوانید منحیث دریافت کننده یک نامه/ دعوتنامه هر موقع نسبت به ارسال بیشتر نامه ها/ دعوتنامه ها اعتراض کنید.

6.4. عکس گرفتن

وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج از کشور بمنظور کارهای مطبوعاتی و روابط عامه در مراسم و مناسبت ها و قرار ملاقاتها عکاسی کرده و آنها را منتشر میکنند و امکان دارد که شما در آن عکس ها قابل شناسایی باشید. شما میتوانید علیه انتشار و یا علیه عکس گرفتن اعتراض کنید. لطفاً در چنین موارد مستقیماً  به عکاس مراجعه نمایید و یا اینکه برای اعتراض تان از آدرس های که در بالا ذکر شده اند، استفاده کنید.

لطفاً توجه نمایید که ما هیچ نوع نفوذ و یا تأثیری بر ثبت تصاویر و یا بالای نمایندگان مطبوعات و رسانه های جمعی نداریم. آنها خود مبنی بر مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا مسئول اند.

7. حقوق شما

7.1. شما در رابطه با معلومات شخصی خود نسبت به ما از حقوق زیر برخوردار هستید:

● حق دسترسی به معلومات، طبق ماده 15 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا

● حق تصحیح، طبق ماده 16 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا

● حق پاک کردن یا حذف شدن ("حق فراموش شدن")،  طبق ماده 17 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا

● حق محدودیت پروسس، طبق ماده 18 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا

● حق انتقال معلومات شخصی یا داده ها، طبق ماده 20 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا

● حق اعتراض در برابر پروسس داده ها، طبق ماده 21 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا

7.2. در صورتیکه پروسس معلومات مرتبط به شخص شما بر اساس موافقت شما صورت گیرد (مثلاً  خبرنامه)، شما حق دارید، که هر موقع که خواسته باشید آنرا بدون ارائه دلایل لغو کنید. ابطال موافقت بر قانونی بودن پروسس انجام شده به علت موافقت تان الی موقع ابطال تأثیری ندارد (ماده 7، بند 3 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا)

7.3. شما همچنان حق دارید تا به یکی از ادارات نظارتی حفاظت از داده ها در مورد معلومات مرتبط به شخص تان که توسط ما پروسس شده است، شکایت کنید (ماده 77 مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا). اداره نظارتی زیر مسئول وزارت امور خارجه و نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج از کشور است:

کمیسار فدرال برای حفاظت از داده ها و آزادی معلومات

Graurheindorfer Straße 153
D-53117 Bonn

به ابتدای صفحه