به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

برنامه پذیرش برای افغانستان

برنامه پذیرش حکومت آلمان فدرال برای اتباع افغانستان

پسری جوانی سوار بر بایسکیل در سرک های قندهار. در عقب تصاویری روی دیوار که صلح و آزادی بیان را اعلام میکنند. 

از بقدرت رسیدن طالبان بدینسو بسیاری از مردم افغانستان بعلت فعالیت های شان جهت تحقق دیموکراسی و تأمین حقوق بشر و یا بعلت همکاری های شان با کشورهای غربی و سازمان های بین المللی و یاهم بعلت جنسیت و یا گرایش های جنسی مورد تهدید و آزار قرار میگیرند.
به همین ترتیب حکومت آلمان اعلام نمود که بیش از  37000 تن از اتباع افغانستان و اعضای خانواده هایشان را که در معرض خطر جدی قراردارند، در آلمان می پذیرد. که اینها شامل حدود بیش از  24000 تن از کارکنان محلی سابق و اعضای خانواده هایشان و  بیش از 12000 تن از افغانهای آسیب پذیری هستند که بعلت فعالیت های شان برای یک افغانستان دیموکراتیک در معرض خطر جدی قرار داشته و حکومت آلمان آنها را به کمک نهاد های جامعه مدنی شناسایی کرده است.
در ماه های اخیر حکومت آلمان مشترکاً با نهاد های جامعه مدنی تلاش نموده است تا یک برنامه پذیرش فدرال را طوری تنظیم نماید که زمینه پذیرش آنعده از افغانها و اعضای خانواده هایشان که در معرض خطر جدی قرار دارند، در آلمان مهیا گردد.
کار عملی این برنامه اکنون آغاز میشود. وزارت امور داخله و میهن و وزارت امور خارجه آلمان در مورد این برنامه در این وبسایت معلومات ارائه میکنند.

به ابتدای صفحه