به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

برنامه پذیرش برای افغانستان

برنامه پذیرش حکومت آلمان فدرال برای اتباع افغانستان

پسری جوانی سوار بر بایسکیل در سرک های قندهار. در عقب تصاویری روی دیوار که صلح و آزادی بیان را اعلام میکنند. 

از بقدرت رسیدن طالبان بدینسو بسیاری از مردم افغانستان بعلت فعالیت های شان جهت تحقق دیموکراسی و تأمین حقوق بشر و یا بعلت همکاری های شان با کشورهای غربی و سازمان های بین المللی و یاهم بعلت جنسیت و یا گرایش های جنسی مورد تهدید و آزار قرار میگیرند.
به همین ترتیب حکومت آلمان اعلام نمود که بیش از  45000 تن از اتباع افغانستان و اعضای خانواده هایشان را که در معرض خطر جدی قراردارند، در آلمان می پذیرد. اینها شامل حدود بیش از  25100 تن از کارکنان محلی سابق و اعضای خانواده هایشان و  بیش از 19900 تن از افغانهای آسیب پذیری هستند که بعلت فعالیت های شان برای یک افغانستان دیموکراتیک در معرض خطر جدی قرار داشته و حکومت آلمان آنها را به کمک نهاد های جامعه مدنی شناسایی کرده است.
تا کنون بیش از 33200 نفر وارد کشور آلمان شده اند، که بیش از 20300 از آنها را کارکنان محلی و  اعضای خانواده های آنها و بیش از 12900 دیگر را افغانهای آسیب پذیر و اعضای خانواده های شان تشکیل میدهد (آمار از اپریل 2024).
حکومت آلمان مشترکاً با نهاد های جامعه مدنی یک برنامه پذیرش فدرال را ترتیب نموده است تا از این طریق در آلمان زمینه پذیرش آنعده از افغانها و اعضای خانواده هایشان که در معرض خطر جدی قرار دارند، مهیا گردد.
این برنامه به تاریخ 17 اکتوبر سال 2022 عملاً آغاز گردیده و اکنون در حال اجرأ است. در مورد این برنامه وزارت امور داخله و میهن و وزارت امور خارجه آلمان در این وبسایت معلومات ارائه میکنند.
به علت پرسش های مکرر میخواهیم به این موضوع اشاره کنیم که در برنامه پذیرش فدرال گزینه جداگانه برای ارائه درخواست های فردی وجود ندارد. تنها مراجع ذیصلاح برای ثبت نام میتوانند در این خصوص پیشنهادات را ارائه نمایند.
هیچ یک از مراجع ذیصلاح برای ثبت نام جهت اجراآت دوسیه ها و یا پرسش ها پول مطالبه نمی نماید: لطفاً در برابر چنین نوع مطالبات مشکوک محتاط باشید.

به ابتدای صفحه