به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

من در یکی از "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" ثبت نام کرده ام. چگونه می توانم بفهمم که آیا در برنامه پذیرش در نظر گرفته خواهم شد؟

03.05.2024 - پرسش

پرسش ها در مورد اینکه آیا یک شخص توسط یکی از "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" جهت گزینش به حکومت آلمان  پیشنهاد شده است یا خیر، باید به مرجع مربوطه ذیصلاح برای ثبت نام ارجاع داده شود.

پیشنهاد های که توسط مراجع ذیصلاح برای ثبت نام ارائه میگردند و حکومت آلمان نمی تواند آن پیشنهاد ها را در یکی از دوره های گزینش مد نظر بگیرد، به عنوان پیشنهاد برای دوره های بعدی روند گزینش باقی می مانند.

یک ارائه کننده خدمات حکومت آلما ن با اشخاصیکه باید در چارچوب برنامه پذیرش فدرال پذیرفته شوند، تماس میگیرد و به آنها در مورد اقدامات لازم بعدی جهت سفر به آلمان کمک میکند. 

به ابتدای صفحه