به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا برای فرزندانم که با من آمده اند، هزینه طفل را دریافت میکنم؟

03.05.2024 - پرسش

اتباع خارجی که حق آزادی تردد را ندارند و طبق بند 2 ماده 23 قانون اقامت که حق اشتغال را برای مدت حداقل شش ماه مجاز می‌کند یا اجازه اقامت دارند، می‌توانند کمک هزینه طفل برای فرزندانشان که با آنها آمده اند دریافت کنند. هزینه طفل هنگام اعطای مزایای اجتماعی مطابق بر جلد دوم کتاب قوانین اجتماعی  و یا جلد دوازدهم کتاب قوانین اجتماعی منحیث درآمد محسوب میشود.

به ابتدای صفحه