به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اگر در برنامه پذیرش آلمان برای افغانستان پذیرفته شوم، آیا از مزایای اجتماعی بهره مند خواهم شد؟

17.10.2022 - پرسش

شما میتوانید با مجوز اقامت مطابق بر بند 2، ماده 23 قانون اقامت در صورت نیاز به کمک از مزایای اجتماعی مبنی بر جلد دوم دیوان قوانین اجتماعی (تأمین اولیه برای جویندگان کار) و یا مبنی بر جلد دوازدهم دیوان قوانین اجتماعی (تأمین اولیه در دوران پیری و درصورت کاهش درآمد و یا  کمک برای تأمین معیشت) به اندازه اتباع آلمانی دریافت نمایید.

مزایای اجتماعی شامل یک مبلغ پول برای غذا، پوشاک، اسباب خانه و نیاز های شخصی  (نیاز های به اصطلاح معمول) است. علاوه بر آن نیاز به سرپناه و مرکز گرمی (حد نهایی وابسته به تعداد اعضای خانواده و شرایط محلی) نیز در نظر گرفته میشود. همچنان نیاز ها تحت شرایط خاص (مانند نیاز های اضافی در دوران حاملگی) یا نیاز های یکباره (مثلاً برای تجهیزات اولیه منزل) میتوانند نیز پذیرفته شوند.  

شما میتوانید همچنان برای دسترسی اطفال، نوجوانان و بزرگسالان به تحصیل درخواست کمک مالی نمایید. شما تا زمانی از این مزایا مستفید میشوید که درآمد و یا دارایی شما کافی نباشد. اگر درآمد و یا دارایی کافی داشته باشید، میتوانید از سایر مزایای اجتماعی (پول مسکن، کمک مادی برای اطفال،...) مستفید شوید.

به ابتدای صفحه