به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

تا چه وقت باید این برنامه تطبیق شود؟

17.10.2022 - پرسش

قرار است اکنون این برنامه تا پایان دوره کاری حکومت (احتمالاً تا ماه سپتامبر سال 2025) عملی گردد. در این راستا باید توانایی جذب و ادغام آلمان در نظر گرفته شود.

به ابتدای صفحه