به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا درآلمان فرصت این را دارم تا در کورس های ادغام شرکت کنم؟

03.05.2024 - پرسش

پس از ورود به آلمان شما میتوانید از همه تدابیر ادغام فدرال استفاده نمایید. این امر دربرگیرنده کورس های ادغام و همچنان مشوره دهی امور مهاجرت برای مهاجرین بزرگسال و عرضه خدمات مهاجرت برای جوانان است.

برای معلومات بیشتر به لینک های زیر مراجعه نمایید:

پس از ورود به آلمان شما میتوانید از همه تدابیر ادغام فدرال استفاده کنید. این امر دربرگیرنده کورس های ادغام و همچنان مشوره دهی امور مهاجرت برای مهاجرین بزرگسال و عرضه خدمات مهاجرت برای جوانان است.

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/integration/integrationskurse/integrationskurse-node.html   https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/integration/migrationsberatung/migrationsberatung-node.html

به ابتدای صفحه