به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

مدت اعتبار اجازه اقامت من چقدر است؟

17.10.2022 - پرسش

اجازه اقامت در ابتدا به سه سال محدود است. برای تمدید اجازه اقامت مقررات قانون اقامت اعمال میگردد.

به ابتدای صفحه