به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا میتوانم پس از ورود به ایالت دیگر آلمان بروم؟

03.05.2024 - پرسش

نه، این بصورت معمول امکان پذیر نیست. شما باید در سه سال اول پس از صدور اجازه اقامت اولیه در همان ایالتی زندگی کنید که هنگام تقسیمات به آنجا فرستاده شدید. این امر برای تقویت ادغام پایدار کمک میکند. استثنا در قواعد اقامت تحت شرایط خاصی ممکن است.

به ابتدای صفحه