به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

خویشاوندان من در آلمان زندگی میکنند – آیا میتوانم با آنها زندگی کنم، درصورتیکه پذیرفته شوم؟

03.05.2024 - پرسش

حکومت آلمان تلاش میورزد تا روابط خانوادگی  و یا شرایط تقویت کننده ادغام را درنظر بگیرد، بدون اینکه بتواند مکان مورد نظر را تضمین نماید. اساساً تقسیمات میان ایالت ها مبنی بر "کلید کونیگشتاینر" (کلید برای محاسبه سهمیه پذیرش ایالت های فدرال که سالانه توسط کنفرانس علمی مشترک مجدداً محاسبه میشود) صورت میگیرد. 

به ابتدای صفحه