به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

خویشاوندان من در آلمان زندگی میکنند – آیا میتوانم با آنها زندگی کنم، درصورتیکه پذیرفته شوم؟

17.10.2022 - پرسش

حکومت آلمان درصوریتکه شما خویشاوندی در آلمان داشته باشید، تلاش میورزد تا به این موضوع توجه نماید. اما مکان مورد نظر را نمیتوان تضمین کرد. اساساً تقسیمات میان ایالت ها مبنی بر "کلید کونیگشتاینر" (کلید برای محاسبه سهمیه پذیرش ایالت های فدرال که سالانه توسط کنفرانس علمی مشترک مجدداً محاسبه میشود) صورت میگیرد. 

به ابتدای صفحه