به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا دلایل وجود دارد که مبنی بر آن اشخاص بتوانند از برنامه حذف شوند

03.05.2024 - پرسش

بلی، بخصوص اشخاصیکه، عمداً معلومات نا درست ارائه نموده اند و یا علیه پذیرش آنها در چارچوب برنامه، نگرانی های امنیتی وجود دارد، میتوانند از برنامه حذف شوند. 

جزئیات بیشتر را میتوان در مقرره پذیرش یافت.

به ابتدای صفحه