به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان در چه تناسبی با برنامه های پذیرش ایالتی قرار دارد؟

03.05.2024 - پرسش

برنامه های پذیرش ایالتی میتوانند موازی با برنامه پذیرش فدرال عملی گردند. برنامه های ایالتی میتوانند مطابق با بند 1 ماده 23 قانون اقامت در توافق با وزارت امور داخله و مهین آلمان توسط بلندپایه ترین ادارات ایالتی مبنی بر حقوق بین الدول و یا مبنی بر دلایل بشر دوستانه تنظیم گردند. وزارت امور داخله و میهن آلمان موافقت خود را برای تطبیق برنامه های پذیرش ایالتی ایالت های تورینگن، برلین، هسن و بریمن اعلام نموده است. معلومات بیشر در مورد این برنامه ها را میتوان از وبسایت های ایالت های مربوطه بدست آورد. بخصوص برنامه های پذیرش ایالتی میتوانند برای آنعده از اتباع افغان که خویشاوندان شان در آلمان هستند، همراه با برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان سهم مهمی را برای حراست از اتباع افغان ایفأ نمایند. یکی از شرایط این برنامه ایالتی این است که اقارب و یا اشخاص ثالث حاضر به تمویل مصارف اقامت فرد در آلمان باشند. به عنوان سند باید یک تعهدنامه ارائه گردد.

به ابتدای صفحه