به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

این برنامه در چه تناسب با روند خروج کارکنان محلی قراردارد؟

03.05.2024 - پرسش

روند خروج کار کنان محلی تا هنوز تمام نشده است. روند خروج کار کنان محلی مبنی بر معیار های موجود ادامه خواهد یافت. مرجع تماس برای روند کارکنان محلی همچنان همان نهاد و یا وزارت فدرال است که کارکن محلی در آن کار میکرد.  

به ابتدای صفحه