به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا شخصیکه تأیید پذیرش دریافت میکند، در هنگام خروج از کشور مورد حمایت قرار میگیرد؟ 

10.07.2023 - پرسش

بلی، اشخاصیکه در چارچوب این برنامه در آلمان پذیرفته میشوند، هنگام خروج ازکشور در حد امکان توسط حکومت آلمان مورد حمایت قرار میگیرند. درصورت پذیرش اشخاص، یک ارائه کننده خدمات که از طریق وزارت امور داخله و میهن آلمان مؤظف گردیده، با اشخاص تماس گرفته و مراحل بعدی را همآهنگ خواهد کرد. افغان‌هایی که بدون مشورت قبلی با ارائه‌دهنده خدمات، افغانستان را ترک می‌کنند، معمولاً نمی‌توانند در طول اقامت ترانزیت خود در پاکستان توسط ارائه‌دهنده خدمات مورد حمایت قرار گیرند.

به ابتدای صفحه