به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا شخصیکه تأیید پذیرش دریافت میکند، در هنگام خروج از کشور مورد حمایت قرار میگیرد؟

03.05.2024 - پرسش

بلی، اشخاصیکه در چارچوب این برنامه در آلمان پذیرفته میشوند، هنگام خروج ازکشور توسط حکومت آلمان مورد حمایت قرار میگیرند. درصورت پذیرش اشخاص یک ارائه کننده خدمات که از طریق حکومت آلمان مؤظف گردیده، با اشخاص تماس گرفته و مراحل بعدی را همآهنگ خواهد کرد. ارائه کننده خدمات نمی تواند قاعدتاً به آنعده از افغان‌ های که بدون توافق قبلی با ارائه‌ کننده مذکور، افغانستان را ترک می‌کنند، در زمان اقامت ترانزیت آنها در پاکستان مساعدت کند.

به ابتدای صفحه