به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

من باور دارم که نهاد من معیارهای مراجع ذیصلاح برای ثبت نام را برآورده میکند، به کی مراجعه نمایم؟

03.05.2024 - پرسش

لطفاً با اداره همآهنگی نهاد های جامعه مدنی که مسئول همآهنگی این روند است و آن را حمایت میکند، تماس بگیرید. با این نهاد میتوان از این طریق ایمیل زیر تماس گرفت:

verband@koordinierungsstelle.org

به ابتدای صفحه