به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

کدام مراجع برای این برنامه در نظر گرفته میشوند؟

03.05.2024 - پرسش

مراجع ذیصلاح برای ثبت نام توسط حکومت آلمان انتخاب میشوند. این مراجع در صورتی برای این منظور در نظر گرفته میشوند که آنها در مورد اشخاص واجد شرایط پذیرش و یا در مورد شرایط موجود در افغانستان آگاهی خاص داشته باشند.

بخصوص نهاد های جامعه مدنی در صورت منحیث "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" مد نظر گرفته میشوند که آنها در چارچوب تخلیه از افغانستان در ماه اگست سال 2021 و یا به عبارت دیگر در قسمت پذیرش فعلی افراد از افغانستان با وزارت امور خارجه همکاری نموده اند و یا بین سال های 2013 الی 2021 حمایت های مالی برای تحقق پروژه های جامعه مدنی در افغانستان از بودجه وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی دریافت کرده اند.

در موارد خاص میتواند معرفی و ثبت نام اشخاص همچنان توسط  حکومت آلمان از طریق وزارت امور خارجه، وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی و وزارت امورداخله و میهن صورت گیرد.

به ابتدای صفحه