به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا اشخاصی را میتوان درنظرگرفت که دیگر در افغانستان نیستند؟

03.05.2024 - پرسش

اساساً آنعده ازافغانهای که در افغانستان اقامت دارند، در معرض خطر جدی قراردارند و شامل یکی از گروه های متذکره هستند.

به ابتدای صفحه