به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا شخص باید بتواند آلمانی صحبت کند تا برای روند پذیرش در نظر گرفته شود؟

17.10.2022 - پرسش

دانستن زبان آلمانی میتواند احتمال ارتباط با آلمان را ثابت کند، اما یک شرط الزامی نیست.

به ابتدای صفحه