به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا میتوانم برای پذیرش دراین برنامه درخواست ارائه کنم؟

17.10.2022 - پرسش

در آغاز برنامه تمرکز بالای مواردی است که معلومات در مورد آنها قبلاً در دسترس این مراجع ذیصلاح برای ثبت نام  قرار دارد. در حال حاضر گزینه جداگانه برای ارائه درخواست یک فرد وجود ندارد. در آغاز برنامه نخست تمرکز روی اشخاصی صورت میگیرد که مراجع شرکت کننده قبلاً معلومات در مورد آنها دارند. قرار است فرصت های برای ثبت نام جدید در مراحل بعدی برنامه ایجاد گردد.

معلومات بیشتر در این مورد بعداً در این وبسایت ارائه میگردد.

به ابتدای صفحه