به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

تصمیم در مورد پذیرش بر اساس کدام معیار ها اتخاذ میشود؟

03.05.2024 - پرسش

طبق مقرره پذیرش ، گزینش افراد توسط حکومت آلمان بخصوص با درنظرداشت معیار های زیر صورت میگیرد:

● آسیب پذیری منحصر به شخص، قسمیکه بطور مثال در فهرست معیار های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تعریف شده است (مثلاً زنان مجرد با اطفال، زنان که در شرایط ناگوار بسر میبرند، همجنسگرایان، اشخاصیکه از نگاه طبابت به تداوی خاص نیاز دارند)؛ 

● پیوند و ارتباط با آلمان، مثلا داشتن مهارت در زبان آلمانی، پیوند های خانوادگی که ادغام را تسریع میدهند، اقامت های قبلی در آلمان، کار و فعالیت های قبلی در پروژه ها/ ادارات آلمانی، حمایت توسط کارفرمایان آلمانی/ نهاد های آلمانی؛

● شخصیت سرشناس، مثلاً مبنی بر نوعیت و مدت کار در افغانستان، داشتن موقف برجسته، سخنرانی در محضر عام؛

● علایق سیاسی خاص کشور آلمان برای پذیرش شخص مورد نظر.

به ابتدای صفحه