به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

مراجع ذیصلاح برای ثبت نام کدام نهاد ها و یا اشخاص هستند؟

03.05.2024 - پرسش

مراجع ذیصلاح برای ثبت نام توسط حکومت آلمان تعین میشوند. شرط انتخاب این نهاد ها داشتن معلومات اختصاصی در مورد اشخاص واجد شرایط برای پذیرش و یا در مورد اوضاع افغانستان است.

بخصوص نهاد های جامعه مدنی در صورت منحیث "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" مد نظر گرفته میشوند که آنها در چارچوب تخلیه از افغانستان در ماه اگست سال2021  و یا به عبارت دیگر در قسمت پذیرش کنونی افراد از افغانستان با وزارت امور خارجه همکاری نموده اند و یا بین سال های  2013 الی 2021 حمایت های مالی برای تحقق پروژه های جامعه مدنی در افغانستان از بودجه وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی دریافت کرده باشند. یک اداره هماهنگی برای نهاد های جامعه مدنی (که از طریق وزارت امور داخله و میهن آلمان تمویل میشود) این روند را هماهنگ و  از آن پیشتیبانی میکند.

به ابتدای صفحه