به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

روال برنامه چطور است؟

10.07.2023 - پرسش

اشخاص واجد شرایط میتوانند از طریق "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" جهت پذیرش معرفی شوند.  حکومت آلمان اشخاص را در فواصل معین زمانی برای پذیرش انتخاب میکند. تمام پیشنهاداتی که در این مدت در دسترس قرار دارند، در نظر گرفته خواهند شد.

اشخاصیکه برای پذیرش انتخاب شده اند، برای خروج از افغانستان کمک دریافت میکنند. یک ارائه دهنده خدمات به دستور حکومت آلمان جداگانه با آنها تماس می گیرد و به آنها در مورد مراحل بعدی و گزینه های خروج از کشور معلومات ارائه میکند. افغان‌هایی که بدون مشورت قبلی با ارائه‌دهنده خدمات، افغانستان را ترک می‌کنند معمولاً نمی‌توانند در طول اقامت ترانزیت خود در پاکستان توسط ارائه‌دهنده خدمات مورد حمایت قرار گیرند.

" مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" میتوانند در چارچوب این برنامه اشخاصی را که می شناسند و یا اشخاصیکه توسط نهاد های همکار، قابل اطمینان و قابل اعتماد شناسایی شده اند، برای این برنامه پیشنهاد کنند.

گزینه جداگانه برای ارائه درخواست یک فرد وجود ندارد.

به ابتدای صفحه