به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

در این برنامه چه اشخاصی واجد شرایط پذیرش به آلمان هستند؟

17.10.2022 - پرسش

در آینده آنعده از اتباع افغان مقیم افغانستان

  •  پذیرفته میشوند که فعالیت در عرصه حقوق زنان، حقوق بشر و یا در عرصه های قضایی، سیاست، رسانه های جمعی، تعلیم و تربیه، فرهنگ، ورزش و علوم داشته و به همین دلیل شخصاً در معرض خطر قرار دارند

    و یا
  • به دلیل جنسیت، گرایش جنسی و یا هویت جنسی و یا مذهب خود ناشی از شرایط خاص منحصر به فرد، مورد خشونت و یا تعقیب قرار میگیرند و یا قرار گرفته اند و به همین دلیل دقیقاً در معرض خطر قرار دارند، به ویژه قربانیان نقض حقوق زنان، نقض حقوق بشری همجنسگرا یان و یا اشخاصیکه پیروان یک گروه /جمعیت مذهبی مشخصی اند. 
به ابتدای صفحه