به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چرا برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان وجود دارد ؟

17.10.2022 - پرسش

آلمان مانند سایر شرکای بین المللی حتی پس از به قدرت رسیدن رژیم سرپرست طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 همچنان به حمایت از مردم افغانستان ادامه میدهد.

واقعیت این است که حکومت آلمان  تا اکنون برای بیش از 37000 افغانهایکه در معرض خطر جدی قراردارند و اعضای خانواده های آنها وعده پذیرش به آلمان را داده شده است. این امر بخصوص شامل کارکنان محلی سابق و اعضای خانواده های آنها میشود. همچنان سایر افغانهای که حکومت آلمان  آنها را به علت سعی و تلاش شان برای یک افغانستان دموکراتیک منحیث اشخاصی شدیداٌ آسیب پذیر شناسایی نموده است، شامل این روند هستند. تا اوایل  ماه اکتوبر سال 2022 حدود 26000 نفر توانستند با حمایت حکومت آلمان به آلمان بیایند.

پیوست به این پذیرش جاری حکومت فدرال آلمان با برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان بر اساس بند2، ماده 33 قانون اقامت، آغاز میکند. از طریق این برنامه طوریکه در توافقنامه ائتلاف روی آن توافق شده است، باید همچنان در آینده افغانهای که در معرض خطر جدی قرار دارند، در آلمان پذیرفته شوند. به همین منظور یک ساختاری ایجاد شده است که افراد واجد شرایط را میتوان شناسایی  و انتخاب کرد. تعداد پذیرش های که در نظر گرفته شده اند، محدود میباشد. این محدودیت تضمین میکند تا ظرفیت و توانایی  آلمان برای جذب و  ادغام در نظر گرفته شود.

به ابتدای صفحه