به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اداره همآهنگی

17.10.2022 - مطلب

افراد واجد شرایط برای شمولیت در برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان توسط "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" پیشنهاد میشوند. نهاد ها و یا "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" بعلت معلومات اختصاصی شان در مورد پذیرش اشخاص واجد شرایط و  یا آگاهی این نهاد ها در مورد اوضاع افغانستان، توسط حکومت آلمان برای این "حق پیشنهاد" انتخاب شده اند. نهاد های جامعه مدنی نیز از جمله مراجع ذیصلاح برای ثبت نام هستند. نهاد های جامعه مدنی که در این روند اشتراک میکنند، توسط یک مرجع هماهنگ کننده یا اداره همآهنگی که توسط وزارت امور داخله آلمان تمویل میشود، حمایت میشوند.

معلومات بیشتر درمورد اداره همآهنگی برای جامعه مدنی را در زیر میابید:

http://www.koordinierungsstelle.org.

به ابتدای صفحه